ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
Army  Information  Service  Center
                             ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีที่ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ชั้น 4 ในตึกกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ   ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จัดตั้งและดำเนินการให้เป็นไปตาม   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540   และตามมติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้อง  โดยฝากการบังคับบัญชาไว้กับ   สำนักงานเลขานุการกองทัพบก มีภารกิจหน้าที่หลัก 2 ด้าน ดังนี้
                             1. งานด้านบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก
        ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก ได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยและรับการตรวจจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระับบราชการ (กพร.) ซึ่งในแต่ละปี ศบข.ทบ. ต้องดำเนินการดังนี้
                                  1.1 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วย
                                  1.2 บริการข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มาขอใช้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ซึ่งมีขั้นตอนในการยื่นเรื่องโดยสามารถมาด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.aisc.rta.mi.th  พร้อมแนบ                                          เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
                                1.3 รวบรวมข้อมูลที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนได้รับทราบ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 7(1-4) และมาตรา 9 (1-8) เช่น
                                       - งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                                     - รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง รายเดือน 
                                     - ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน
                                1.4 จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
                                1.5 จัดทำรายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามวงรอบ 3 เดือน
                                1.6 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี ทางเว็บไซต์ http://www.oic.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

                             2. งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก
        เรื่องร้องทุกข์ ซึ่งหมายรวมถึง เรื่องร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ แสดงความเห็น แจ้งเบาะแส และคำติชม ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ซึ่งส่งมาตามช่องทางติดต่อดังนี้
                               2.1 มายื่นเรื่องด้วยตนเองที่ กองบัญชาการกองทัพบก (สำนักงานเลขานุการกองทัพบก)
                               2.2 ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง กองทัพบก (สลก.ทบ.) เลขที่ 113 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-297-7836 , 02-297-8307
                               2.3 ทางเว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานราชการรใสสะอาดกองทัพบก (หน่วยสำนักงานเลขานุการกองทัพบก)
                               2.4 ส่งเรื่องทางระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) http://opm.1111.go.th หรือโทรสายด่วน 1111 ซึ่ง สปน.จะประสานเครือข่าย Contact Point
                                     ในส่วนของกองทัพบก
                               2.5 ผู้ร้องทุกข์ส่งผ่านช่องทางของหน่วยงานอื่นๆ  เช่น กระทรวงกลาโหม , กองทัพภาคที่ 1-4 , ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์ดำรงธรรม  เป็นต้น
                          3.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
                              3.1 จัดทำแบบรายงานผลการตอบสนองข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ตามไตรมาส
                              3.2 จัดทำแบบรายงานการกระทำหน้าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม (จธ.01) ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เฉพาะเรื่องร้องทุกข์ที่ผิดศีลธรรม จริยธรรม ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2551 ทุกวงรอบ 15 วัน และตามไตรมาส ประจำปี

 
 
 
 
 
*****************************
 
                                                                       ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก  เลขที่ 113 อาคาร สลก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร   กรุงเทพ ฯ  10200  โทร. 0-2297-8307
                                                                                                                                                  DIRECTOR : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
                                                                                                                                             Sub. lt. Wisit    pijjawong  : Webmaster secretary   โทร.0- 2297- 7823