ภารกิจ/การจัดตั้ง ศบข.ทบ. ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์ กฏหมายที่ควรรู้ ติดต่อและสถานที่ตั้งหน่วย
วิสัยทัศน์    :    เปิดเผยเป็นหลัก    ปกปิดเป็นข้อยกเว้น    "TO DISCLOSE IS THE KEY."    "TO CONCEAL IS THE EXAMPTION."
รัฐบาลไทยMINISTRY OF DEFENCEกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ E-Army สมาคมแม่บ้าน ทบ.คลิ๊กเข้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ระบบประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA.
กพ.ทบ.
  ภาพกิจกรรม  

ดย.ทบ.

 

  

     ♦️ประเด็นแรก การร้องเรียน ของ ส.อ.ณรงค์ชัยฯ ได้ใช้ช่องทางผ่านสายตรง ผบ.ทบ.ร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม มิได้ใช้ระบบการร้องเรียนตามสายการบังคับบัญชา โดยมีลำดับเหตุการณ์ ดังนี้
....- ก.ย.62 ​เกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้บังคับบัญชา
....- ต.ค.62 ​หน่วยต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบ ผลสอบระบุกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พิจารณาโทษจำขัง ระหว่าง 18 – 24 มี.ค.63
....- 12 มี.ค. 63 ส.อ.ณรงค์ชัยฯ ร้องเรียนผ่านสายตรง ผบ.ทบ.เรื่องการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้ระงับการสั่งขัง จากกรณีการผิดวินัยเมื่อ ก.ย.62
....- 13 มี.ค. 63 โทรมาสายตรง ผบ.ทบ.ขอยกเลิกการร้องเรียนเมื่อ 12 มี.ค.63 ( เนื่องจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีการประสานงานให้ เจ้าตัวเห็นถึงความจริงใจของ ทบ.ที่เรื่องร้องเรียน
ได้รับการช่วยเหลือ ทบ. ได้มีการตรวจสอบและให้หน่วยพิจารณาทบทวน ซึ่งต้นสังกัดยังคงผลการลงโทษตามเดิม เนื่องจากเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร )
.....- 18 มี.ค.63 ​หนีราชการ
.....- 19 มี.ค.63 ร้องเรียนผ่านสายตรง ผบ.ทบ. เรื่องการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม
.....- 14 เม.ย.63 ​ร้องเรียนผ่านสายตรง ผบ.ทบ. เรื่องการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม และเข้าร้องต่อคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนฯ
.....- 27 เม.ย.63​ร้องเรียนต่อ กมธ.

    กองทัพบก เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับกำลังพล จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
กำลังพลในเรื่องต่าง ให้รวดเร็วตรงกับความเดือดร้อนของทหารมากที่สุด ได้มีดำริให้จัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกำลังพลกับผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง นอกเหนือจากการรายงานตามสายการบังคับบัญชา โดยขณะนี้ กองทัพบกได้เปิดช่องทางดังกล่าวแล้ว คือ “สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก “ 02-018-7330 หรือ “ สายตรง ผบ.ทบ. ” 02-018-7330 เป็นการดำเนินการในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก กระบวนการรับแจ้งก็จะเหมือนระบบคอลเซ็นเตอร์ทั่วไป ที่ผู้แจ้งจะต้องระบุสถานภาพเพื่อป้องกันการแอบอ้างพร้อมระบุปัญหาเดือดร้อน โดยทุกเรื่องที่แจ้งมาจะถูกส่งตรงถึง ผบ.ทบ. และเป็นความลับที่สุด การดำเนินการจะตอบสนองต่อปัญหาและพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กำลังพล ทบ. ทุกระดับชั้นยศ ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมตามระเบียบ ทบ.สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก เป็นเหมือนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ส่งไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลที่รักกองทัพบกได้ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารแจ้งความเดือดร้อนมาให้ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบ
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่สุด ""ทุกเรื่องคือความลับ ทุกเรื่องถึงผู้บัญชาการทหารบก ""แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  Free Hit Counter
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก  เลขที่ 113 อาคาร สลก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร   กรุงเทพ ฯ  10200  โทร. 0-2297-8307
                  DIRECTOR : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
         Sub. lt. Wisit    pijjawong  : Webmaster secretary   โทร.0- 2297- 7823